Põhikiri

PEIPSI INFOKESKUS MTÜ PÕHIKIRI

I Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing nimetusega “PEIPSI INFOKESKUS MTÜ” (edaspidi ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste või juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

1.2. Ühingu juhatuse asukohaks on Mustvee linn, Eesti Vabariik.

1.3 Ühing võib vastavalt seadusele välja anda stipendiume ning tegeleda koolitustegevusega.

II Ühingu tegevuse eesmärk

2.1. Ühingu tegevuse eesmärk on Peipsi piirkonna elu edendamine erinevate heategevuslike programmide ja projektide elluviimise kaudu.

2.2. Peipsi Infokeskus koordineerib piirkonnas nelja erinevat heategevuslikku programmi:

 • Info- ja turismiprogramm;
 • Keskkonnaprogramm;
 • Sotsiaal- ja integratsiooniprogramm;
 • Kodanikualgatusprogramm.

III Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

3.2 ühingu liikkmeks astumiseks esitab isik ühingu juhatusele kirjaliku avalduse ja nõutavad dokumendid.

3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.

3.3. Ühingu juhatus kustutab väljaastumisavalduse esitanud liikme ühingu liikmete nimekirjast ühe kuu jooksul avalduse esitamisest. Liige on kohustatud enne ühingust väljaastumist tasuma oma võlad ühingule.

3.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:

 • ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu;
 • ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
 • ühingu liige ei täida ühingu põhikirjalisi eesmärke.

3.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

3.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

IV Liikmete õigused ja kohustused

4.1. Ühingu liikmetel on õigus:

 • osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
 • olla valitud ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks;
 • saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.

4.2. Ühingu liige on kohustatud:

 • järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid;
 • tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu;
 • teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma asukoha ja aadressi ning teatama uued andmed hiljemalt 1 kuu jooksul pärast nende muutumist;
 • tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

4.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsuse, mille poolt olid kõik ühingu liikmed, alusel.

V Üldkoosolek

5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, mille iga ühingu liikmel on üks hääl.

5.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

 • põhikirja muutmine;
 • eesmärgi muutmine;
 • juhatuse liikmete määramine;
 • juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
 • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse

5.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

 • aastaaruande kinnitamiseks;
 • juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;
 • muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ühingu juhatus igale ühingu liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

5.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest ja ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

5.7. Ühingu põhikirja ja eesmärgi muutmiseks on vajalik seaduses sätestatud häälteenamus.

VI Juhatus

6.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus;

6.2 Juhatusse määrab üldkoosolek vähemalt ühe liikme (juhataja), kuid mitte rohkem kui kolm liiget;

6.3. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks kuni viieks aastaks;

6.4. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes;

6.5 Juhatus kasutab, käsutab ja valdab vastavalt seadusele ja põhikirjale ühingu vara.

VII Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. Ühingu likvideerimise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.